ที่มาของกิจกรรม

U Power: Digital Idea Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) โดยได้ตระหนักถึงการประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการจากหลายหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาพร้อมทำจริง แผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัล และความสำเร็จของแผนจากการทำจริงในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน (2) ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ (Startup) ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมมาพัฒนา คิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลาและแผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล
3. เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์กับการทำงานจริง
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน
5. เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ


กำหนดการ

เปิดรับใบสมัคร แนะนำ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565
ปิดรับใบสมัคร 15 กันยายน 2565
ประกาศโจทย์ในการแข่งขัน 16 กันยายน 2565
Briefing Student Day 21 กันยายน 2565
ส่งผลงานรอบที่ 1 7 ตุลาคม 2565
ประกาศผลรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 21 ตุลาคม 2565
Coaching ปรับปรุงผลงาน (online) 27 ตุลาคม 2565
ส่งผลงานรอบที่ 2 25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (12 ทีม) 7 ธันวาคม 2565
นำเสนอผลงานรอบ Thailand The winner 16 ธันวาคม 2565


คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จากโจทย์ในการแข่งขันทั้งหมดที่ทางโครงการมีให้ จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งกลับว่าจาก 1 ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร และจึงเริ่มทำผลงาน
 6. ประกาศผลทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก รอบที่ 1
 7. เข้าร่วมกิจกรรม Briefing Student Day
 8. เข้าร่วมกิจกรรม Jump Start Camp
 9. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนำแผนฯ ปรับปรุงแผนฯ และจะได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท เพื่อไปดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดที่เลือกมา ให้เกิดขึ้นเป็นแบบแผนฯตัวอย่างจริง นำเสนอแผนฯ ที่ดำเนินกิจกรรม สรุปผลงานที่ดำเนินการ ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อตัดสิน ประกาศผล
 10. นำเสนอแผนฯที่ดำเนินกิจกรรม สรุปผลงานที่ดำเนินการ ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อตัดสิน ประกาศผล
 11. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล
 12. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
 13. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
 14. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที คณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำแผนการตลาดดิจิทัล ภาพจากการทำกิจกรรมการแข่งขัน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ โดยผลงานจะเป็นในส่วนที่ผ่านเข้ารอบที่ 2
 15. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงานของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดีทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างเจ้าของโครงการฯ องค์กรร่วมสนับสนุน คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน และสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 16. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือ คัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 17. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
 18. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

วิธีการส่งผลงาน

รอบที่ 1

 • นำส่งแผนการตลาดดิจิทัลในรูปแบบของ PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
 • นำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบ Clip VDO และอัปโหลดผลงานที่ Google Drive พร้อมเปิดลิงก์เป็นสาธารณะ
 • ส่งไฟล์ PDF พร้อมแนบลิงก์ (ความยาวไม่เกิน 15 นาที) info-absolute@absolutealliances.com

รอบที่ 2

 • นำส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมแจกแจงงบประมาณและรายงานผลความสำเร็จในรูปแบบของ Power Point (บันทึกไฟล์ PDF)
 • นำเสนอภาพกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมรายงานผลแต่ละกิจกรรม ในรูปแบบ Clip และอัปโหลดผลงานที่ Google Drive พร้อมเปิดลิงก์เป็นสาธารณะ
 • ส่งไฟล์ PDF พร้อมแนบลิงก์ (ความยาวไม่เกิน 15 นาที) มาที่ info-absolute@absolutealliances.com


เกณฑ์การตัดสินผลงานทั้ง 3 รอบ

รอบที่ 1

● การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 15%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด 30%
● ความคิดสร้างสรรค์ 30%
● แผนการตลาดที่สามารถทำได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 25%

รอบที่ 2

● การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัด 10%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด 20%
● ความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอ 30%
● ผลความสำเร็จการทำกิจกรรมจริง 40%

รอบชิงชนะเลิศ

● ความสำเร็จของแผนและผลจากการทำกิจกรรมจริง 40%
● ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการนำเสนอ 20%
● แผนงานต่อเนื่องของแคมเปญ 10%
● Commercial Possibility by Sponsor (แบรนด์จะนำแผนแคมเปญดังกล่าวไปใช้จริง) 30%


ประเภทรางวัลสำหรับการแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ

 • ทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • ทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 • ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

รางวัล The Best Idea (1 รางวัล)

 • ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

รายละเอียดการเขียนแผนเพื่อประกอบการตัดสินผลงาน รอบที่ 1

ผู้เข้าแข่งจันจะต้องนำส่งแผนการตลาด โดยมีตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาในการเขียนแผนฯ ดังนี้


ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด

 • ที่มาความคิดของแผนการตลาด (Idea Background)

ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลสำหรับ 1 เดือนด้วยงบประมาณ 20,000 บาท

 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง (Target Market)
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience Analysis)
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และสภาวะการแข่งขัน (Market Analysis) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น การวิเคราะห์ตลาด และสภาพแวดล้อมคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส /ข้อจำกัด)
 • วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของยอดขาย (Sale Objectives)
 • การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning Strategy)
 • กำหนดช่องทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Channel)
 • นำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Objective and Strategy)
 • นำเสนอแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นได้และใช้งานได้จริง
 • ตารางเวลาในการปฏิบัติแคมเปญ + กิจกรรม ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Project + Campaign Schedule)

ส่วนที่ 3

การจัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท

 • รายละเอียดการจัดสรรการดำเนินแผนการตลาดดิจิทัล ภายใต้งบประมาณ 20,000 บาท ในการปฏิบัติกิจกรรมระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนที่ 4

แผนการวัดผล

 • ตั้งตัวชี้วัด และนำเสนอวิธีการวัดผลการจัดกิจกรรมและติดตามผลทางการตลาดของแต่ละกิจกรรม (KPI)

ส่วนที่ 5

รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลระยะยาวสำหรับ 1 ปี (1 Year Growth Plan)

 • นำเสนอกิจกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Strategy) พร้อมระบุงบประมาณ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผน 1 เดือน

ส่วนที่ 6

สรุป

 • สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ Marketing Impact จากแผนการตลาดดิจิทัล และกิจกรรม
 • ระบุรายชื่อทีมงาน และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก


โจทย์ที่ทุกทีมจะต้องตอบคำถาม นำเสนอเป็น VDO Clip ความยาวไม่เกิน 15 นาที (ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ)


 1. ที่มาความคิดของแผนการตลาด คืออะไร?
 2. ชื่อแผนการตลาดหรือชื่อแคมเปญ
 3. กลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
 4. ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด
  • กลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล
 5. แผนการตลาดดิจิทัลสำหรับ 1 เดือน ด้วยงบประมาณ 20,000 บาท
  • แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน
  • ตารางเวลาในการปฏิบัติแคมเปญ + กิจกรรม
  • รายละเอียดการจัดสรรการดำเนินแผนการตลาดดิจิทัล
 6. ตั้งตัวชี้วัด และนำเสนอวิธีการวัดผลการจัดกิจกรรม (KPI)
 7. แนวทางในการต่อยอดสำหรับแผนการตลาดดิจิทัลระยะยาวสำหรับ 1 ปี
 8. สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการตลาดดิจิทัล และกิจกรรม


คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและตัดสินผลงาน


ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
 

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

อุปนายกฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
Founder Experience Matters Co., Ltd
(กรรมการ)

คุณโศรดา ศรประสิทธิ์

เลขาธิการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
Founder and CEO of Brilliant & Million Co., Ltd
(กรรมการ)
 

คุณมนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
Executive Consultant INTAGE Thailand & Experience Matters
(กรรมการ)

คุณภารุจ ดาวราย

อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
Managing Director , Digitas
(กรรมการ)
 

Sponsored by

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 217, 221
Fax : 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : U Power Digital Idea Challenge