U Power Digital Idea Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่าง MDE และ ATCI โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก MOE และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 90 สถาบันทั่วประเทศ  โดยได้ตระหนักถึง การประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการ จากหลายหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาพร้อมทำจริง  แผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลและความสำเร็จของแผนจากการ ทำจริงในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน DE (2)  ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  และ  (5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ (Startup) ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา คิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลาและแผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล
3. เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์กับการทำงานจริง
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน
5. เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ

กำหนดการ

แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 7 – 25 มกราคม 2562
ปิดรับใบสมัคร 31 มกราคม 2562
ประกาศโจทย์ในการแข่งขัน 5 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งผลงานงานรอบที่ 1 26 กุมภาพันธ์ 2562
คัดเลือผลงาน 4 -12 มีนาคม 2562
ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 14 มีนาคม 2562
เข้าแคมป์บ่มเพาะ 1 ครั้ง 23 มีนาคม 2562
ส่งผลงานรอบที่ 2 23 เมษายน 2562
ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล 7 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติ

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม  จำนวนไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จาก Sponsor ที่ทางโครงการมีให้จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 4. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบการเขียนแผนการตลาด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ
 5. การแข่งขันรอบที่ 2 : ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนำแผนฯปรับปรุงแผนฯ จะได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท เพื่อไปดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดที่เลือกมา ให้เกิดขึ้นเป็นแบบแผนฯตัวอย่างจริง
 6. คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 7. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season3
 8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลขึ้นด้วยตนเอง  ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
 9. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน  หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้  จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที  คณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำแผนการตลาดดิจิทัล ภาพจากการทำกิจกรรมการแข่งขัน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ โดยผลงานจะเป็นในส่วนที่ผ่านเข้ารอบที่ 2
 10. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯสปอนเซอร์ คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 11. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 12. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 13. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดการแข่งขัน
 14. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

การสมัครและส่งผลงาน

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 ดังนี้
 1. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ U Power Digital Idea Challenge
 2. สมัครผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่ Ratthapong@absolutealliances.com

วิธีการส่งผลงาน

รอบที่ 1

 • นำส่งแผนการตลาดดิจิทัลในรูปแบบของ PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
 • นำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบ Clip VDO และอัพโหลดขึ้น YouTube พร้อมแนบลิงค์ (ความยาวไม่เกิน 7 นาที)

รอบที่ 2

 • นำส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมแจกแจงงบประมาณและรายงานผลความสำเร็จในรูปแบบของ PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
 • นำเสนอภาพกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมรายงานผลแต่ละกิจกรรม ในรูปแบบ Clip VDO และอัพโหลดขึ้น YouTube พร้อมแนบลิงค์ (ความยาวไม่เกิน 7 นาที)

รางวัลชนะเลิศ

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล จากนายกรัฐมนตรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ

รองชนะเลิศอันดับ 2

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รอบที่ 1

● โครงการจะแจกโจทย์และประกาศให้ผู้สมัครทุกทีมทราบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทาง Facebook fanpage : U Power Digital Idea Challenge

รอบที่ 2

● ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 พร้อมรับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท เพื่อไปดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดที่เลือกมา ให้เกิดขึ้นเป็นแบบแผนฯตัวอย่างจริง
● โดยระยะเวลาการทำกิจกรรมอยู่ระหว่าง วันที่ 13 มีนาคม - 19 เมษายน 2562

รอบชิงชนะเลิศ

● 12 ทีมสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลลัพธ์จากการทำกิจกรรมจริงของตนต่อหน้าคณะกรรมการ โดยแต่ละทีมมีเวลานำเสนอไม่เกิน 10 นาที และมีเวลาตอบคำถาม 5 นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก 6 ทีมสุดท้ายเพื่อรับรางวัล
● นำเสนอผลงานและประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 1

● การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  15%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด  30%
● ความคิดสร้างสรรค์  30%
● แผนการตลาดที่สามารถทำ
ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย  
 25%

รอบที่ 2

● การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
 10%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด  20%
● ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอ  30%
● ผลความสำเร็จการทำกิจกรรมจริง  40%

รอบชิงชนะเลิศ

● ความสำเร็จของแผนและผล
จากการทำกิจกรรมจริง
 30%
● ความคิดสร้างสรรค์และ
เทคนิคการนำเสนอ
 20%
● แผนงานต่อเนื่องของแคมเปญ  20%
● Commercial Possibility by Sponsor
(แบรนด์จะนำ แผนแคมเปญดังกล่าวไปใช้จริง)
 30%

รายละเอียดการเขียนแผนเพื่อประกอบการตัดสินผลงาน รอบที่ 1

ผู้เข้าแข่งจันจะต้องนำส่งแผนการตลาด โดยมีตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาในการเขียนแผนฯ ดังนี้


ส่วนที่ 1

กำหนดชื่อแผนงาน หรือชื่อแคมเปญ และที่มาความคิดของแผนการตลาด (Idea Background)


ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลสำหรับ 1 เดือนด้วยงบประมาณ 20,000 บาท

 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง (Target Market)
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience Analysis)
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และสภาวะการแข่งขัน (Market Analysis) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น การวิเคราะห์ตลาดและสภาพแวดล้อม คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม ความต้องการซื้อในตลาด และอัตราการซื้อ อุปสรรคในการทำธุรกิจ เพื่อนำมาวางแผนในอนาคต
 • วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / ข้อจำกัด ของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อดำเนินตามกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้วิเคราะห์ไว้เบื้องต้น
 • วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของยอดขาย (Sale Objectives)
 • การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning Strategy)
 • กำหนดช่องทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Channel)
 • นำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Objective and Strategy) พร้อมนำเสนอแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นได้และใช้งานได้จริง (* โดยจะต้องประกอบด้วย On Ground Activity หรือ Event 1 วัน และ Online Activity 1 เดือน )
 • ตารางเวลาในการปฏิบัติแคมเปญ + กิจกรรม ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Project + Campaign Schedule)

ส่วนที่ 3

การจัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท

 • รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินแผนการตลาดดิจิทัล ภายใต้งบ 20,000 บาท ในการปฏิบัติกิจกรรมระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนที่ 4

แผนการวัดผล

 • ตั้งตัวชี้วัด และนำเสนอวิธีการวัดผลการจัดกิจกรรมและติดตามผลทางการตลาดของแต่ละกิจกรรม (KPI)

ส่วนที่ 5

รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลระยะยาวสำหรับ 1 ปี (1 Year Growth Plan)

 • นำเสนอกิจกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Strategy) สำหรับระยะยาว 1 ปี พร้อมระบุงบประมาณ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผน 1 เดือน

ส่วนที่ 6

สรุป

 • สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ Marketing Impact จากแผนการตลาดดิจิทัล และกิจกรรม
 • ระบุรายชื่อทีมงาน และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก


โจทย์ที่ทุกทีมจะต้องตอบคำถาม นำเสนอเป็น VDO Clip ความยาวไม่เกิน 7 นาที (ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ)

 1. ที่มาความคิดของแผนการตลาด คืออะไร?
 2. ชื่อแผนการตลาดหรือชื่อแคมเปญ
 3. กลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
 4. ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด
  • กลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล
 5. แผนการตลาดดิจิทัลสำหรับ 1 เดือน ด้วยงบประมาณ 20,000 บาท
  • แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน
  • รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดดิจิทัล และการจัดสรรงบประมาณ
  • ตารางเวลาในการปฏิบัติแคมเปญ + กิจกรรม
 6. ตั้งตัวชี้วัด และนำเสนอวิธีการวัดผลการจัดกิจกรรม (KPI)
 7. แนวทางในการต่อยอดสำหรับแผนการตลาดดิจิทัลระยะยาวสำหรับ 1 ปี
 8. สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการตลาดดิจิทัล และกิจกรรม

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
 

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

ผู้ก่อตั้ง Experience matter
(กรรมการ)

คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง

อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

คุณโศรดา ศรประสิทธิ์

Chief Executive Officer Brilliant&Million Co.,Ltd และ กรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย)
(กรรมการ)
 

นายมนู อรดีดลเชษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

ดร.ประสบโชค ประมงกิจ

ประธาน บริษัท อัลเมกา ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
(กรรมการ)

คุณดิลก คุณะดิลก

อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 084-710-7878
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : U Power Digital Idea Challenge
© Copyright 2019 U Power Digital Idea Challenge - All Right Reserved.