กำหนดการ

แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 7 – 25 มกราคม 2562
ปิดรับใบสมัคร 31 มกราคม 2562
ประกาศโจทย์ในการแข่งขัน 5 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งผลงานงานรอบที่ 1 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 4 มีนาคม 2562
เข้าแคมป์บ่มเพาะ 2 ครั้ง 12 - 13 มีนาคม 2562
ปรับปรุงผลงานและส่งผลงานรอบที่ 2 19 เมษายน 2562
ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล 1 พฤษภาคม 2562

U Power Digital Idea Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่าง MDE และ ATCI โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก MOE และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 90 สถาบันทั่วประเทศ  โดยได้ตระหนักถึง การประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการ จากหลายหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาพร้อมทำจริง  แผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลและความสำเร็จของแผนจากการ ทำจริงในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน DE (2)  ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  และ  (5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ (Startup) ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา คิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลาและแผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล
3. เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์กับการทำงานจริง
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน
5. เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ

คุณสมบัติ

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม  จำนวนไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จาก Sponsor ที่ทางโครงการมีให้จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 4. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบการเขียนแผนการตลาด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ
 5. การแข่งขันรอบที่ 2 : ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนำแผนฯปรับปรุงแผนฯ จะได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท เพื่อไปดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดที่เลือกมา ให้เกิดขึ้นเป็นแบบแผนฯตัวอย่างจริง
 6. คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 7. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season3
 8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลขึ้นด้วยตนเอง  ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
 9. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน  หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้  จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที  คณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำแผนการตลาดดิจิทัล ภาพจากการทำกิจกรรมการแข่งขัน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ โดยผลงานจะเป็นในส่วนที่ผ่านเข้ารอบที่ 2
 10. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯสปอนเซอร์ คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 11. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 12. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 13. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดการแข่งขัน
 14. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

การสมัครและส่งผลงาน

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 ดังนี้
 1. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ U Power Digital Idea Challenge
 2. สมัครผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่ Ratthapong@absolutealliances.com

วิธีการส่งผลงาน

รอบที่ 1

 • นำส่งแผนการตลาดดิจิทัลในรูปแบบของ PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
 • นำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบ Clip VDO และอัพโหลดขึ้น YouTube พร้อมแนบลิงค์ (ความยาวไม่เกิน 7 นาที)

รอบที่ 2

 • นำส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมแจกแจงงบประมาณและรายงานผลความสำเร็จในรูปแบบของ PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
 • นำเสนอภาพกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมรายงานผลแต่ละกิจกรรม ในรูปแบบ Clip VDO และอัพโหลดขึ้น YouTube พร้อมแนบลิงค์ (ความยาวไม่เกิน 7 นาที)

รางวัลชนะเลิศ

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล จากนายกรัฐมนตรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ

รองชนะเลิศอันดับ 2

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รอบที่ 1

● โครงการจะพิจารณาคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ จากแผนงานที่ส่งเข้ามาและประกาศผล วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทาง Facebook : U Power Digital Idea Challenge

รอบที่ 2

● ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 พร้อมรับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท เพื่อไปดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดที่เลือกมา ให้เกิดขึ้นเป็นแบบแผนฯตัวอย่างจริง
● โดยระยะเวลาการทำกิจกรรมอยู่ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 25 มกราคม 2562

รอบชิงชนะเลิศ

● 12 ทีมสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลลัพธ์จากการทำกิจกรรมจริงของตนต่อหน้าคณะกรรมการ โดยแต่ละทีมมีเวลานำเสนอไม่เกิน 10 นาที และมีเวลาตอบคำถาม5 นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก 6 ทีมสุดท้ายเพื่อรับรางวัล
● นำเสนอผลงานและประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 1

● การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  15%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด  30%
● ความคิดสร้างสรรค์  30%
● แผนการตลาดที่สามารถทำ
ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย  
 25%

รอบที่ 2

● การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
 10%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด  20%
● ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอ  30%
● ผลความสำเร็จการทำกิจกรรมจริง  40%

รอบชิงชนะเลิศ

● ความสำเร็จของแผนและผล
จากการทำกิจกรรมจริง
 30%
● ความคิดสร้างสรรค์และ
เทคนิคการนำเสนอ
 20%
● แผนงานต่อเนื่องของแคมเปญ  20%
● Commercial Possibility by Sponsor
(แบรนด์จะนำ แผนแคมเปญดังกล่าวไปใช้จริง)
 30%

รายละเอียดการเขียนแผนเพื่อประกอบการตัดสินผลงาน รอบที่ 1

ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด

 1. ที่มาความคิดของแผนการตลาด (Idea Background)

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของแผนการตลาดดิจิทัลสำหรับ 1 เดือนด้วยงบประมาณ 20,000 บาท

 1. ชื่อแผนการตลาดหรือชื่อแคมเปญ (Campaign Name)
 2. กลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง (Target Market)
 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience Analysis)
 4. ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Channel)
 5. นำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)
 6. นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
 7. นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นไปได้และใช้งาน ได้จริง โดยจะต้องประกอบด้วย On Ground Activity หรือ Event 1 วัน และ Online Activity
 8. ตารางเวลาในการปฏิบัติแคมเปญ + กิจกรรม ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Project + Campaign Schedule)

ส่วนที่ 3

การจัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท

 1. รายละเอียดการจัดสรรการดำเนินแผนการตลาดดิจิทัล ภายใต้งบประมาณ 20,000 บาท ในการปฏิบัติกิจกรรมระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนที่ 4

แผนการวัดผล

 1. ตั้งตัวชี้วัด และนำเสนอวิธีการวัดผลการจัดกิจกรรมและติดตามผลทางการตลาดของแต่ละกิจกรรม (KPI)

ส่วนที่ 5

รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลระยะยาวสำหรับ 1 ปี (1 Year Growth Plan)

 1. นำเสนอกิจกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Strategy) พร้อมระบุงบประมาณเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผน 1 เดือน

ส่วนที่ 6

สรุป

 1. สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ Marketing Impact จากแผนการตลาดดิจิทัล และกิจกรรม
 2. ระบุรายชื่อทีมงาน และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
 

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

ผู้ก่อตั้ง Experience matter
(กรรมการ)

คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง

อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

(กรรมการ)
 

นายมนู อรดีดลเชษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

ดร.ประสบโชค ประมงกิจ

ประธาน บริษัท อัลเมกา ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
(กรรมการ)

คุณดิลก คุณะดิลก

อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 084-710-7878
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : U Power Digital Idea Challenge
© Copyright 2018 U Power Digital Idea Challenge - All Right Reserved.